Fokreglement

Onderstaand VFR ligt ter goedkeuring voor aan de Raad van Beheer.

Verenigingsfokreglement
Field Spaniel Club Nederland
voor het ras Field Spaniel

1. ALGEMEEN

1.1. Dit reglement voor de Field Spaniel Club Nederland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Field Spaniel zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 8 april 2018. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging.

1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Field Spaniel.

1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.

1.4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

2. FOKREGELS

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

2.1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.
      Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)

2.2. Herhaalcombinaties:

2.2.1. Dezelfde oudercombinatie is maximaal tweemaal toegestaan

2.2.2. Een uitzondering op het bovenstaande wordt gemaakt wanneer er sprake is van een nest bestaande uit slechts 1 pup deze niet “meetelt”.

2.3. Minimum leeftijd reu:
De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 12 maanden zijn.

2.4. Aantal dekkingen:
De reu mag maximaal 3 geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten met een totaal van maximum 7 geslaagde dekkingen gedurende zijn leven.
Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.
NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

2.5. Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.
Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de buitenlandse reu minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:
De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI land, of een land dat door de FCI is erkend, conform het gestelde in artikel III.21 lid 2 KR;
De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en de kwaliteit van het onderzoek dienen vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze door de vereniging in dit VFR zijn opgenomen.

2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)

3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 18 maanden heeft bereikt.

3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 60 maanden heeft bereikt.

3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.

3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde nest is geboren.

3.5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.

4. GEZONDHEIDSREGELS

4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

4.2. Verplicht screeningsonderzoek.
Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld. In het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen moeten de ouderdieren vóór de dekking onderzocht worden op:
                • Heup Dysplasie
                • P.R.A./cataract en
                • Retina Dysplasie

Er mogen alleen combinaties van ouderdieren worden gebruikt waarvan de onderzoeksresultaten voldoen aan onderstaande criteria:
                A. De uitslag van het HD-onderzoek moet zijn HD-A of HD-B. In geval van HD-C zie 4.3.
                B. P.R.A./cataract.en Retina Dysplasie. De uitslag van het ECVO- oogonderzoek mag niet ouder zijn dan 1 jaar en moet vrij van P.R.A./cataract en Retina            Dysplasie zijn.
                C. Voor honden uit het buitenland geldt de daar geldende norm.
4.3. Aandoeningen: met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.
                • Epilepsie
                • In geval van HD-C is fokken alleen toegestaan in combinatie met een HD-A hond.
                • Indien de uitslag van het HD-onderzoek HD-D of HD-E is.
                • P.R.A./cataract en Retina Dysplasie.

4.4. Diskwalificerende fouten.: Niet van toepassing

5. GEDRAGSREGELS

5.1. Verplichte gedragstest: Niet van toepassing

5.2. Karaktereisen:
Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals redelijkerwijs van een Field Spaniel mag worden verwacht.

 5.2.1 Met dieren die bewezen lijden aan agressiviteit, angst of nervositeit mag niet worden gefokt.

Als een buitenlandse reu wordt gebruikt, gelden de regels zoals deze door de Raad van Beheer in overleg met de rasvereniging zijn vastgesteld en schriftelijk zijn vastgelegd in het Verenigingsfokreglement.

6. WERKGESCHIKTHEID

6.1. Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing.

7. EXTERIEURREGELS

7.1. Kwalificatie: beide ouderdieren moeten minimaal 2 keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie en daar minimaal 2 maal de kwalificatie “zeer goed” op elke expositie te hebben behaald.
           7.1.1. De kwalificatie “zeer goed” moet door minimaal 2 verschillende keurmeesters zijn gegeven
           7.1.2. De kwalificatie Zeer Goed of hoger mag ook behaald zijn op een door de FSCN georganiseerde (kampioenschap) clubmatch

7.2. Fokgeschiktheidskeuring: niet van toepassing
          7.2.1. Indien er sprake is van uitzonderlijk ras belang kan het Bestuur van de FSCN naar eigen inzicht een fokgeschiktheidskeuring organiseren waarvan over de                             redenen en de wijze waarop op de eerstvolgende ledenvergadering verantwoording wordt afgelegd. Een op een fokgeschiktheidskeuring voor de fokkerij                               geschikt bevonden ouderdier behoeft niet te voldoen aan de exterieur kwalificatie eisen.

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

8.1. Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.

8.2. Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 8 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

8.3. Verplicht screeningsonderzoek: Onverkort het gestelde in punt 4.2 van dit reglement moeten pups voor afgifte onderzocht worden op P.R.A./cataract. De uitslag moet vrij zijn van P.R.A./cataract, Retina Dysplasie.

8.4. Algemeen: Mocht er onverhoopt uit het dierenarts onderzoek, het screeningsonderzoek of anderszins blijken dat pups geen goede gezondheid hebben, lijden aan chronische ziekten, erfelijke aandoeningen, e.d. dan dient de fokker in een zo vroeg mogelijk stadium de beoogd(e) koper(s) van de betreffende pup(s) daarover schriftelijk in kennis te stellen onder vermelding van alle relevante consequenties voor de verdere ontwikkeling van de pup, de uitsluiting voor de fokkerij, de pupprijs, etc.

9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

9.3. In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.

10. INWERKINGTREDING

10.1. Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Field Spaniel Club Nederland d.d. 8 april 2018.

De Voorzitter,                                                                                  De Secretaris,

 

 

Contact

Mocht u nadere info wensen omtrent de vereniging of de Field Spaniel, dan kunt u een e-mail sturen aan:  info@fieldspaniel.nl

 

logo fscn

Op ontdekkingstocht

Op ontdekkingstocht

Kiekeboe

Kiekeboe

Aan de wandel

Aan de wandel