Statuten Field Spaniel Club Nederland


Artikel 1: Naam
1.1 De vereniging is opgericht op 9 juni 1985 en draagt de naam Field Spaniel Club Nederland, hierna te noemen FSCN.

Artikel 2: Zetel en duur
2.1 De vereniging heeft haar zetel te 's-Hertogenbosch en is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 3: Doel
3.1 De vereniging heeft ten doel:
a. de gezondheid en het welzijn van de Field Spaniel in stand te houden c.q. te bevorderen
b. de eigenschappen volgens de rasstandaard in stand te houden, respectievelijk te
verbeteren.
c. fokkers en overige liefhebbers nader tot elkaar te brengen.
d. het tegengaan van handelingen die strijdig zijn met voorstaande punten
3.2 De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het zo nodig nemen van maatregelen ter verbetering van de gezondheid en het welzijn van het ras
b. het geven van voorlichting, het verspreiden van informatie en het bevorderen van lezingen / cursussen op kynologisch gebied
c. het bevorderen van trainingen om de werkeigenschappen in stand te houden, respectievelijk te verbeteren.
d. het onder de leden verspreiden van informatie die direct of indirect voor het ras van belang kan zijn
e. het houden en/of bevorderen van (kampioenschaps) clubmatches, tentoonstellingen, fokdagen, werkproeven en veldwedstrijden
f. haar leden voor te lichten bij aankoop, importeren en bij alles wat de fokkerij van Field Spaniel betreft
g. het bevorderen van het inschrijven zowel van nesten, als van enkele honden in de Nederlandse Hondenstamboekhouding
h. het verlenen van haar bemiddeling tot het laten registreren van Kennelnamen bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, hierna te noemen R.v.B.
i. behulpzaam zijn bij de vorming en instandhouding van een goed keurmeesterskorps, zowel met betrekking tot exterieur als jachtproeven.
j. andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk zijn of kunnen zijn, mits niet in strijd met de bepalingen en de voorschriften van de R.v.B.


Artikel 4: Rechtsmacht
4.1 De vereniging en haar leden aanvaarden de rechtsmacht van de R.v.B., alsmede het door de R.v.B. ingestelde College van Beroep en de Raad van Discipline en aanvaarden de werking van de door of vanwege de R.v.B. vastgestelde reglementen.

Artikel 5: Lidmaatschap
5.1 De vereniging kent de volgende lidmaatschappen: gewone leden, gezinsleden, ereleden en aspirant-leden. Waar in deze Statuten of krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten spraken is van 'lid' of 'leden', worden daaronder de gewone leden, gezinsleden, ereleden en aspirant-leden bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.
5.2 Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
5.3 Gewone leden zijn meerderjarige personen, die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn aangenomen.
5.4 Gezinsleden zijn leden die met een gewoon lid samenwonen. Zij verkrijgen het gezinslidmaatschap op dezelfde wijze als gewone leden en hebben stemrecht op de Algemene Ledenvergaderingen. Zij ontvangen geen clubblad.
5.5 Ereleden zijn personen die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe door de Algemene Ledenvergadering met tweederde meerderheid van stemmen zijn benoemd. Een voordracht voor erelidmaatschap kan door het bestuur of op schriftelijk verzoek van minimaal tien leden worden gedaan.
5.6 Aspirant leden zijn meerderjarige personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig nog niet zijn aangenomen als lid. Een aspirant-lid heeft dezelfde rechten en plichten als een lid maar heeft geen stem op de algemene Ledenvergadering en mag geen functie binnen de vereniging bekleden.
5.7 Een aspirant-lid verklaart door middel van zijn handtekening op het aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap bekend te zijn en in te stemmen met de Statuten en Huishoudelijk Reglement en alle hieraan gelieerde reglementen van de Field Spaniel Club Nederland.
5.8 Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

Artikel 6: Toelating
6.1 De aanvraag om als lid te worden toegelaten dient schriftelijk te worden gericht aan het bestuur.
6.2 Aanvragen van nieuwe leden worden gepubliceerd in het eerstvolgende cluborgaan, waarna leden eventuele bezwaren binnen 14 dagen na publicatie schriftelijk bij het bestuur kunnen indienen. Het bestuur beslist, mede op grond van eventueel ingekomen bezwaren binnen een half jaar na de aanmelding over de toelating van het aspirant-lid als lid. Indien het bestuur binnen genoemde termijn geen aanleiding ziet het aspirant-lid te weigeren als lid, volgt automatisch omzetting in gewoon lidmaatschap.
Tegen het bestuursbesluit tot niet-toelating als lid is beroep mogelijk bij de Algemene Ledenvergadering.
Dit beroep dient per aangetekende brief onder vermelding van de gronden waarop het beroep berust te worden ingediend binnen één maand na ontvangst van het bestuursbesluit waarin betrokkene wordt meegedeeld niet als lid van de vereniging te worden toegelaten.
6.3 Uitgesloten van lidmaatschap zijn allen, die door de R.v.B. zijn uitgesloten of door de Raad van Discipline van de R.v.B. zijn gediskwalificeerd, tijdens de duur van hun diskwalificatie.
6.4 Als datum van ingang van het aspirant-lidmaatschap geldt de valutadatum waarop het entreegeld en de contributie zijn ontvangen.

Artikel 7: Einde lidmaatschap
7.1 Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij Statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen ten aanzien van de vereniging niet nakomt, alsmede wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
door ontzetting (royement). Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de Statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadert en bij uitsluiting van een lid door de R.v.B. of bij diskwalificatie door de Raad van Discipline van de R.v.B.
7.2 Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
7.3 Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
7.4 Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
7.5 Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
7.6 Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7.7 Van een besluit tot opzegging en ontzetting door het bestuur wordt het lid zo spoedig mogelijk schriftelijk met opgave van redenen in kennis gesteld. Tegen een besluit tot opzegging en ontzetting uit het lidmaatschap door de vereniging staat de betrokkene beroep open bij de Algemene Ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
7.8 Indien het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar verschuldigd.

Artikel 8: Geldmiddelen
8.1 De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies
b. schenkingen, legaten en erfstellingen
c. andere baten.
8.2 Leden zijn gehouden tot het betalen van een contributie die door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld.
8.3 Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen, ter harer beoordeling, ontheffing van de verplichting tot het betalen van een contributie te verlenen.
8.4 Ereleden zijn van betaling van een contributie vrijgesteld.

Artikel 9: Bestuur benoeming en ontslag
9.1 Het bestuur bestaat uit minimaal vijf meerderjarige personen die lid van de F.S.C.N. dienen te zijn.
9.2 De voorzitter wordt in functie benoemd door de Algemene Ledenvergadering. De overige functies worden door het bestuur onderling verdeeld.
9.3 De benoeming van de bestuursleden vindt plaats op basis van een of meerdere bindende voordrachten.
9.4 De benoeming van bestuursleden geschiedt voor een zittingsperiode van drie jaar.
9.5 Eik bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden.
9.6 Het bestuurslid, die in functie komt bij een tussentijdse vacature, neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.
9.7 Tot voordracht van kandidaat-bestuursleden zijn bevoegd; het zittende bestuur alsmede op schriftelijk verzoek van minimaal 1% van het aantal leden met een minimum van tien leden, uitgezonderd aspirant-leden, van de vereniging per 1 januari van enig jaar.
9.8 De voordracht vanuit het bestuur wordt bij de uitnodiging van de Algemene Ledenvergadering meegedeeld.
9.9 De voordracht vanuit de leden moet minimaal veertien dagen vooraf aan de Algemene Ledenvergadering, schriftelijk aan het bestuur kenbaar worden gemaakt.
9.10 De voordrachten onder de punten 8 en 9 dienen vergezeld te gaan van een getekende bereidheidsverklaring van de voorgestelde kandidaat.
9.11 Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een met tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Ledenvergadering. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
9.12 Is er geen voordracht gemaakt, of besluit de Algemene Ledenvergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen dan is de Algemene Ledenvergadering vrij in haar keus.
9.13 Indien er meer dan één bindende voordracht is geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
9.14 Indien het aantal bestuursleden beneden het aantal van vijf is gedaald, dan blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden, een Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen, waarin de voorziening in de open plaatsen aan de orde komt. De Algemene Ledenvergadering heeft als taak de ontstane situatie op te lossen.
9.15 leder bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen.
9.16 Het bestuurslidmaatschap eindigt terstond indien het betreffende bestuurslid het lidmaatschap van de vereniging beëindigt.
9.17 Elk bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden ontslagen of geschorst door een met tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit.
9.18 Een schorsing die niet binnen een termijn van drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van genoemde termijn.

Artikel 10: Functie en taak van het bestuur
10.1 Het bestuur tracht de in artikel 3 genoemde doelen te realiseren en is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van taken te laten uitvoeren door haar hiertoe ingestelde commissies. De vereniging kent permanente- en adhoc commissies. De leden van deze commissies worden door het bestuur benoemd en ontslagen. Aard, omvang en taken van de permanente commissies zijn omschreven in het Huishoudelijk Reglement.
10.2 De taken van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester zijn omschreven in het Huishoudelijk Reglement.
10.3 Van het verhandelde in de bestuursvergadering worden door de secretaris notulen gemaakt, die in de volgende bestuursvergadering worden vastgesteld.
10.4 Bij Huishoudelijk Reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van het bestuur en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Artikel 11: Vertegenwoordiging
11.1 Het bestuur is met de leiding van de zaken belast en vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Bij het voeren van gedingen, verlijden van akten of indienen van verzoekschriften enz. aan wettelijke autoriteiten, vertegenwoordigt de voorzitter tezamen met drie bestuursleden de vereniging. In alle andere gevallen wordt de vereniging vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester.
11.2 Voor het sluiten van de volgende overeenkomsten, respectievelijk voor het verrichten van de volgende handelingen behoeft het bestuur de voorafgaande goedkeuring van de AlgemeneLedenvergadering:
a. overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
b. verbinding van de vereniging als borg of hoofdelijk medeschuldenaar, het zich voor derden sterk maken of zich tot zekerstelling voor een schuld van een ander verbinden
c. het aanvaarden of weigeren van legaten, schenkingen of erfstellingen mits notariële boedelbeschrijving aanwezig is.
d. het aangaan van geldleningen of kredietovereenkomsten ten laste van de vereniging.
e. het aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
11.3 Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door derden geen beroep worden aangetekend.

Artikel 12: Jaarstukken
12.1 Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
12.2 Het bestuur is verplicht van de vermogensstand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daar te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
12.3 Het bestuur brengt op de jaarvergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar haar jaarverslag uit en legt, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, algehele verantwoording af van het gevoerde beleid.
12.4 Het bestuur is verplicht, indien de Algemene Ledenvergadering daarom verzoekt, een accountantsverklaring te laten uitvoeren.
12.5 Het bestuur is verplicht de documenten van de vereniging gedurende tien jaren te bewaren.

Artikel 13: Algemene Ledenvergaderingen
13.1 Aan de Algemene Ledenvergaderingen komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de Wet, Statuten of Huishoudelijk Reglement aan het bestuur zijn opgedragen.
13.2 jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. In de Algemene Ledenvergadering komen onder meer aan de orde:
a. vaststellen van de notulen van de vorige algemene Ledenvergadering
b. de in artikel 12 genoemde jaarstukken van het bestuur, zijnde;
- het jaarverslag
- een balans
- een staat van baten en lasten en toelichting
- de verslagen van het bestuur en alle commissies van gerealiseerde en lopende
beleidsmaatregelen van het afgelopen en lopende verenigingsjaar
c. de beleidsplannen voor de vereniging en werkplannen van de commissies voor het lopende en volgende verenigingsjaar
d. benoemingen
e. voorstellen, aangekondigd bij de uitnodiging voor de vergadering
f. voorleggen begroting en vaststellen contributies
g. rondvraag.
13.3 Het bestuur stelt een inhoudelijk en financieel beleidsplan van de gehele vereniging op voor het verenigingsjaar volgend op het jaar waarin de Algemene Ledenvergadering plaats vindt. Zonodig stelt zij het beleidsplan van het lopende verenigingsjaar bij.
13.4 De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een kascontrolecommissie van drie personen en een reservelid. Betrokkenen mogen geen deel uit mogen maken van het bestuur. De kascontrolecommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene Ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Een kascontrolecommissielid treedt uiterlijk drie jaar na zijn of haar benoeming af en kan weer worden benoemd na een retraite-periode van drie jaar.

Artikel 14: Toegang en stemrecht
14.1 Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging. Alle aanwezigen zijn verplicht de presentielijst te tekenen.
14.2 Over de toelating van introducés en andere personen beslist het bestuur. Aanvragen moeten voor de Algemene Ledenvergadering bij het secretariaat worden ingediend.
14.3 leder gewoon lid, gezinslid of erelid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
14.4 Stemmen per volmacht is niet toegestaan.

Artikel 15: Voorzitterschap en notulen
15.1 De Algemene Ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien dan voorziet de vergadering daarin zelf.
15.2 Van het verhandelde in de Algemene Ledenvergadering worden door de secretaris notulen gemaakt die in de volgende Algemene Ledenvergadering worden vastgesteld. Alle in de Algemene Ledenvergaderingen genomen besluiten worden gepubliceerd in het cluborgaan.

Artikel 16: Besluitvorming Algemene Ledenvergadering
16.1 Het ter Algemene Ledenvergadering uitgesproken oordeel van de fungerend voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover niet gestemd werd over een schriftelijk vastgelegd voorstel.
16.2 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde dit verlangt.
16.3 Voor zover de Statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid.
16.4 Blanco stemmen worden beschouwd als zijnde niet uitgebracht.
16.5 Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming of, in geval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats.
Heeft dan weer geen van de kandidaten de volstrekte meerderheid verkregen dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht dan wordt door loting uitgemaakt op wie van de personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij een stemming de stemmen staken, beslist het lot wie van beide is gekozen.
16.6 Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan wordt dit voorstel geacht te zijn verworpen, tenzij direct na deze stemming herstemming wordt gevraagd. Herstemming kan slechts eenmaal plaatsvinden.
16.7 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht, of minimaal vijf stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangen. Stemmingen over personen vinden schriftelijk plaats. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij minimaal vijf stemgerechtigden hoofdelijke stemming verlangen
16.8 Voorstellen die tijdens de vergadering worden ingebracht worden indien de vergadering daartoe beslist op de agenda van de eerstvolgende vergadering geplaatst . Over voorstellen die niet op de agenda staan kunnen geen beslissingen worden genomen tenzij de vergadering met 2/3 meerderheid van de uitgebrachte stemmen besluit het voorstel alsnog op de agenda te plaatsen. Ordevoorstellen kunnen ten alle tijden gedaan worden.

Artikel 17: Bijeenroepen Algemene Ledenvergadering
17.1 De Algemene Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering geschiedt schriftelijk, bij voorkeur in het cluborgaan, aan de adressen van de leden volgens het ledenregister. De termijn van uitnodiging bedraagt bij voorkeur zes weken, doch nimmer minder dan twee weken.
17.2 Bij de uitnodiging wordt de strekking van de te behandelen onderwerpen vermeld.
17.3 Andere Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt alsmede wanneer vijf procent van de leden schriftelijk de wens hiertoe aan het bestuur te kennen hebben gegeven met opgave van de te behandelen punten.

Artikel 18: Statutenwijziging
18.1 In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de Algemene Ledenvergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de Statuten zullen worden voorgesteld.
18.2 De voorgestelde wijzigingen dienen woordelijk te worden opgenomen in het cluborgaan waarin ook de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering wordt gedaan waarop de statutenwijziging wordt behandeld. De termijn voor uitnodiging bedraagt bij voorkeur zes weken maar nimmer minder dan twee weken.
18.3 Een besluit tot statutenwijziging kan alleen worden genomen met een meerderheid van tweederde der geldig uitgebrachte stemmen.
18.4 Een statutenwijziging behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de notariële akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 19: Ontbinding
19.1 De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Ledenvergadering. Het bepaalde in artikel 17.2 is van overeenkomstige toepassing.
19.2 Bij liquidatie van de vereniging zal de vereffening geschieden door het bestuur.
19.3 Een eventueel batig saldo na vereffening zal door de Algemene Ledenvergadering een bestemming worden gegeven zoveel mogelijk overeenkomend met het doel van de vereniging. Een eventueel batig saldo wordt in geen geval onder de leden verdeeld.

Artikel 20: Huishoudelijke- en overige Reglementen
20.1 Aangelegenheden van de vereniging waarin deze Statuten niet voorzien worden geregeld bij Huishoudelijk Reglement, vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet en/of deze Statuten.
20.2 Het bestuur stelt de overige reglementen vast.

Artikel 21: Slotbepaling
21.1 Met de inwerkingtreding van deze Statuten die kunnen worden aangehaald als de Statuten F.S.C.N. 1998 vervallen alle voorgaande Statuten.
Vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering 1998.

Contact

Mocht u nadere info wensen omtrent de vereniging of de Field Spaniel, dan kunt u een e-mail sturen aan:  info@fieldspaniel.nl

 

logo fscn

Op ontdekkingstocht

Op ontdekkingstocht

Kiekeboe

Kiekeboe

Aan de wandel

Aan de wandel